FOBID International Office

FOBID International Office treedt op als knooppunt, aanspreekpunt en verbindingsschakel tussen het nationale en internationale bibliotheekwerk. Doel van FOBID is  o.a. de internationale  bibliotheek- en vakontwikkeling en uitwisseling te stimuleren. Daarbij gaat het om een grotere deelname van Nederlandse bibliotheken en collega's aan internationale conferenties, zowel ten behoeve van belangenbehartiging als vakontwikkeling, en om internationale profilering van het Nederlandse bibliotheekwerk, waardoor buitenlandse collega’s graag innovaties en bibliotheken in Nederland komen bekijken: het Nederlandse bibliotheekwerk als exportartikel. FOBID bemiddelt bij visits en vragen. FOBID  wil vooral jonge vakgenoten stimuleren tot internationale uitwisseling, vakverdieping en verbreding van de professionele horizon, zoals deze internationaal en binnen de internationale vakorganisatie IFLA gestalte krijgen.

Activiteiten
FOBID International Office sluit waar mogelijk aan bij het internationaal beleidskader van Nederland, inclusief Europees beleid. Ze ondersteunt met informatie en advies internationale activiteiten van Nederlandse bibliotheken, in het kader van (EU-) uitwisseling, ontwikkelingssamenwerking en anderszins. Tevens bevordert ze internationale bibliotheekactiviteiten in Nederland, zoals IFLA satellite-conferenties. Daarbij maakt FOBID gebruik van haar initiatief tot het netwerk The Hague – World Library Capital.

International Matters: Internationale kennis en promotie binnen Nederland
FOBID stimuleert dat over Europese en IFLA-zaken wordt gepubliceerd in de vakbladen en neemt zo nodig contact op met de redacties. FOBID wil Nederlandse deelname aan Europese en IFLA-conferenties stimuleren. Zij houdt regelmatig kennisbijeenkomsten om over internationale zaken een update te geven, onder de titel: International Matters.

Nederlandse bibliotheken als exportartikel: internationale promotie
FOBID acht het van groot belang dat Nederland als innovatief bibliotheekland in beeld blijft en een aantrekkelijke partner is voor samenwerking in het kader van belangenbehartiging en bibliotheekinnovatie.Voorwaarde is dat voldoende actuele informatie in ten minste het Engels over innovatie in Nederlandse bibliotheken beschikbaar en vindbaar is. FOBID biedt daartoe de mogelijkheid via de website www.libraries.nl en verzamelt en publiceert zelf korte Engelstalige teksten over het Nederlandse bibliotheekwerk. 

Nederlandse vertegenwoordiging in internationale organisaties
FOBID beijvert zich ervoor dat de Nederlandse bibliotheken goed vertegenwoordigd zijn in de internationale organisaties. Zij stemt daartoe met diverse organisaties onderling af voor representatie in bijvoorbeeld het bestuur van EBLIDA, IFLA en IFLA-secties. Daarmee zijn zowel de belangenbehartiging als de vakontwikkeling en kennisstroom voor Nederlandse bibliotheken gediend. Nederlandse deelnemers in IFLA-secties (pdf)

Contact

Mevrouw Adeline van den Berg
Postbus 90407
2509 LK  Den Haag
Tel: 070-3090267

 

FOBID - Netherlands Library Forum